Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan

Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan

Send to Kindle
Ebook Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan của tác giả Ca Đức Oa Oa

Thể loại: đô thị, tình duyên, yêu thích không rời, hoan hỉ, oan gia.

Câu chuyện là một bảng ghi chép về JP trên game của Họa Đoan.

Hợp Hoan nam của chúng ta là Họa Đoan, cũng là một tiểu bạch trong game online, cho nên truyện không phải hoàn toàn về game online, những bạn thích game online cũng có thể xem, bạn không thích game online cũng không sợ không hiểu, hơn nữa, tác giả cam đoan với tất cả truyện nào

Chú thích: – Tên bé thụ của chúng ta là Họa Đoan, có nghĩa là mầm tại họa.

– Hợp Hoan là tên một môn phái của Mộng Ảo Tru Tiên.